Публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

630

          На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка счл. 44, ал.1, т.1  от Закона за местното самоуправлениеи местната администрация       

 

О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти:

1.Помещение –с площ 132.00кв.м., находящо се на ет.5 в масивнасграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Началнамесечна цена 555,00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга1665,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

      2.100кв.м. от покрива на хотел „Сторгозия“ на гр.Плевен за поставяне на съоражения – антениGSM оператор, с АОС №40713/03.11.2014г., за срок от 5/пет/години.

Началнамесечна цена 560,00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга1680,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

Търгътще се проведена  07.06.2018год.от 14:00часа в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

Тръжна документация ще се продава от 30.05.2018год. до 16,00 часа на 05.06.2018год.включително, в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. ”Възраждане” № 4, Община  Плевенсрещу квитанция за закупена документация.

Депозитът за участие в търга се внася до 06.06.2018год.включително, по сметка на Община ПлевенIBAN :BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.

       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00 часа на 06.06.2018год. в центъра за Административно обслужване на граждани при Община – Плевен, находящ се на пл.”Възраждане” № 4, гр.Плевен.