Публичен търг за отдаване под наем на публична общинска собственост

673

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.2,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение № 942/27.04.2018г. на Общински съвет Плевен и Заповед №РД–10-666/11.05.2018г. на Кмета на Община Плевен

 

О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

 за  отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти:

         1. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен,  представляваща позиция 1 – стоянка за детски електромобилчета по 10,00кв.м. и по 50,00кв.м. зона за движение на електромобилчетата разположена на пл.”Възраждане”, със зона за движение между дърветата до „Военен клуб – Плевен” съгласно одобрена схема от 17.04.2018г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен  за срок от 6/шест/месеца.

      Начална месечна цена : за позиция №1 с площ 10,00кв.м.  - 24,00лв./кв.м. на месец с ДДС. Депозит за участие в търга е 140,00лв. Цена на тръжна документация  50.00 лв./без ДДС/.

         2. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен,  представляваща позиция 2 – стоянка за детски електромобилчета по 10,00кв.м. и по 50,00кв.м. зона за движение на електромобилчетата разположена в Градска градина – Плевен, със зона за движение около паметник находящ се срещу Регионален исторически музей – Плевен и ЦДГ №8 „Щурче” съгласно одобрена схема от 17.04.2018г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен  за срок от 6/шест/месеца.

      Начална месечна цена : позиция №2 с площ 10,00кв.м.  - 24,00лв./кв.м. на месец с ДДС. Депозит за участие в търга е 140,00лв. Цена на тръжна документация  50.00 лв./без ДДС/.

          3.  Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен,  представляваща позиция 3 – стоянка за детски електромобилчета по 10,00кв.м. и по 50,00кв.м. зона за движение на електромобилчетата разположена в Градска градина – Плевен, със зона за движение от паметник в чест на загиналите в сръбско-българската война към алеята – посока Арт Център – Плевен, съгласно одобрена схема от 17.04.2018г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен  за срок от 6/шест/месеца.

      Начална месечна цена : позиция №3 с площ 10,00кв.м.  - 24,00лв./кв.м. на месец с ДДС.  Депозит за участие в търга е 140,00лв. Цена на тръжна документация  50.00 лв./без ДДС/.

      Търгът ще се проведе на  01.06.2018г. от 14:00ч. в Актовата зала на Община Плевен,  ет.1.

       Депозитът за участие в търга се внася до  31.05.2018г. вкл., по сметка на Община  Плевен IBAN :  BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна Банка“АД,   офис Плевен.

       Тръжната документация ще се закупува от  23.05.2018г. до 16:00ч. на 30.05.2018г. вкл., в център за  административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4.

       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00ч. на 31.05.2018г. в център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане”№4.