Публичен търг за отдаване под наем на части от имоти - за поставяне на РИЕ /билбордове/ - 2 бр., на територията на общ. Плевен

837

В изпълнение на Решение № 658 от 27.07.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-1331/04.08.2017 год. на Кмета на Община Плевен,

           

              Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти - рекламно – информационни елементи /РИЕ/( билбордове), на територията на Община Плевен, по одобрени схеми от Главния архитект, както следва:

 

   

За право на поставяне и местоположение на РИЕ

Начална месечна наемна цена/лв.без ДДС

Депозит за участие в търга

1

РИЕ, тип „Пиза”, с размери 4.00/3.00 м, с габаритна площ 4.00 кв.м, разположен в зелената площ на кръстовище на бул. „Христо Ботев” и ул. „Сан Стефано”, посока ж.к. „Дружба” до Китайска стена, УПИ I, кв. 269, по плана на гр. Плевен.

110,00

396,00

2

РИЕ /билборд/, с размери 3.00/2.00 м, с габаритна площ 2.00 кв.м, разположен на тротоарното пространство към улица о.к. 156 и о.к. 155, разклона за с. Брестовец, община Плевен.

70,00

252,00

 

Желаещите да огледат  частите от имотите да се обръщат към служителите от ОП „Акварел”, гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1, ет. 3, стая 319, всеки работен ден от 10.08.2017 г. до 18.08.2017 г. включително от 9,00 ч. до 16,00 ч.

      Публичният търг ще се проведе на 23.08.2017 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

       Депозитът се внася от 10.08.2017 г. до 18.08.2017 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

       Тръжна документация да се продава от 10.08.2017 г. до 16,00 ч. на 18.08.2017 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 10.08.2017 г. до 17,00 часа на 18.08.2017 г.          

       При липса на кандидати или на необявени спечелили участници, нов търг да се проведе на 05.09.2017 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

Депозитът се внася от 24.08.2017 г. до 31.08.2017 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите от ОП „Акварел” гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1, ет. 3, стая 319, всеки работен ден от 24.08.2017 г. до 31.08.2017 г., включително от 9,00 ч. до 16,00 ч.

       Тръжна документация да се продава от 24.08.2017 г. до 16,00 ч. на 31.08.2017 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 24.08.2017 г. до 17,00 часа на 31.08.2017 г.

 

 

Файлове:

obiava- 2 RIE.doc obiava- 2 RIE.doc