Публичен търг за отдаване под наем на рекламно - информационни елементи /билбордове/ - 3 бр., на територията на гр. Плевен

941

В изпълнение на Решение № 592 от 30.05.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-1358/09.08.2017 год. на Кмета на Община Плевен,

           

              Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен, за отдаване под наем рекламно – информационни елементи /билбордове/, тип „Пиза”, с размери 4/3 м, собственост на Община Плевен, на територията на гр. Плевен, по одобрени на 27.01.2014 г. схеми от Гл. архитект, за срок от 5 (пет) години, както следва:

   

позиция

Местоположение на РИЕ

Начална месечна наемна цена/лв.без ДДС

Депозит за участие в търга/лв.

1

 Билборд, разположен на кръгово кръстовище срещу бензин. Шел, скица №260/27.01.2014 г.

 330,00

 1188,00

2

Билборд, разположен в зеления остров на пътя София-Плевен, в близост до бл.93, жк Сторгозия, съгл. скица № 256/27.01.2014 г.

 260,00

 936,00

3

Билборд, разположен в зелената площ пред бл.92, жк Сторгозия,скица № 2447/27.01.2014 г.

 260,00

 936,00

Желаещите да огледат  рекламно – информационни елементи /билбордове/ да се обръщат към служителите от ОП „Акварел”, гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1, ет. 3, стая 319, всеки работен ден от 14.08.2017 г. до 23.08.2017 г., включително от 9,00 ч. до 16,00 ч.

      Публичният търг ще се проведе на 28.08.2017 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

       Депозитът се внася от 14.08.2017 г. до 23.08.2017 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

       Тръжна документация да се продава от 14.08.2017 г. до 16,00 ч. на 23.08.2017 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 14.08.2017 г. до 17,00 часа на 23.08.2017 г.          

       При липса на кандидати или на необявени спечелили участници, нов търг да се проведе на 11.09.2017 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

Депозитът се внася от 29.08.2017 г. до 05.09.2017 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

Желаещите да огледат рекламно – информационни елементи /билбордове/ да се обръщат към служителите от ОП „Акварел” гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1, ет. 3, стая 319, всеки работен ден от 29.08.2017 г. до 05.09.2017 г., включително от 9,00 ч. до 16,00 ч.

       Тръжна документация да се продава от 29.08.2017 г. до 16,00 ч. на 05.09.2017 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 29.08.2017 г. до 17,00 часа на 05.09.2017 г.

 

 

Файлове:

obiava- 3 RIE.doc obiava- 3 RIE.doc