Публичен търг за отдаване под наем публична общинска собственост, представляваща помещение, с площ от 19,08 кв. м.

727

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2от Закона за общинската собственост,във връзка с чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 заредазапридобиване, управление и разпореждане с общинскоимущество, Решение 941/27.04.2018г. на Общински съвет - Плевен и Заповед № РД 10 - 658/10.05.2018 г. на Кмета на Община Плевенсе

 

О Б Я В Я В А:

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците - физически и юридически лица, в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” 4, гр. Плевен, за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща помещение, с площ от 19,08 кв. м., находяща се в гр. Плевен, пл. “Иван Миндиликов“ №7, сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АОС №36478/07.12.2010 г. за срок от 5/пет/ години.

            Начална месечна цена 1000.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 2000.00 лв. Цена на тръжната документация 50.00лв./без ДДС/.

            Търгът ще се проведе на 22.05.2018 г. от 14:30 ч.в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът за участие в търга се внася до21.05.2018 г. включително, по сметка на Община Плевен IBANBG45BGUS91603304113901, BICBGUSBGSF на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД – Плевен.

Тръжната документация ще се закупува от 15.05.2018 г. до 15:00 ч. на 21.05.2018 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4.

Предложенията на кандидатите за участие в търга ще се приемат до 15:00 ч. на 21.05.2018 г. в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” №4.

При липса на кандидати или на обявенспечелил участник, нов търгще се проведе на30.05.2018 г.от 14:30 ч. при същитетръжни правила. Тръжна документация ще се продаваот 23.05.2018 г. до 15:00 часа на 29.05.2018 г. включително. Депозитът за участие в търга се внася до29.05.2018г.

Предложенията на кандидатите за участие в търгаще се приемат в срок до 15:00 часа на 29.05.2018 г.

Оглед на имота се извършва от 15.05.2018 г. до 21.05.2018 г. /от 23.05.2018 г. до 29.05.2018 г.принов търг/, само след закупена тръжна документация и предварително уговорен час за оглед със служители на ОП “Център за градска мобилност“ на тел:064/888-667.

 

 

                                                                       ГЕОРГ СПАРТАНСКИ

                                                                       Кмет на Община Плевен