ПУБЛИЧЕН ТЪРГ за отдаване под наем - Сграда за търговия – магазин със застроена площ 9 кв.м., находяща се в гр.Плевен, ул.”Чаталджа”№3А, актувана с АОС №36854/31.05.2011

669

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.1,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от ЗМСМА и в изпълнение Заповед № РД-10-73/21.01.2015г. на Кмета на Община Плевен

 

О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти :

          1. Сграда за търговия – магазин със застроена площ 9 кв.м., находяща се в гр.Плевен, ул.”Чаталджа”№3А, актувана с АОС №36854/31.05.2011, за срок от 5/пет/години.

      Начална месечна цена 60.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 180.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.      

      Търгът ще се проведе на 31.07.2015г. от 10.00ч. в  Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

       Депозитът за участие в търга се внася до 30.07.2015г. вкл., по сметка на Община Плевен IBAN : BG 38IORT 73803338000001, BIG: IORTBGSF  ТБ „Инвестбанк” АД, клон Плевен.

       Тръжната документация ще се закупува от 23.07.2015г. до 29.07.2015г.  вкл., в център за  административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане” №4.

       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00ч. на 30.07.2015г. в център за административно обслужване при Община Плевен, пл.”Възраждане”№4.