Публичен търг - за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – рекламно–информационни елементи /РИЕ/ - билбордове, тип „Пиза”

552

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.79, ал.1-4, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №  7 на Общински съвет – Плевен, предложение от Директора на ОП „Акварел” с вх. № ДИР-563/29.04.2015г. и Решение № 1490/28.05.2015 г. на Общински съвет Плевен,

 

 

                Обявява

 

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – рекламно–информационни елементи /РИЕ/  - билбордове, тип „Пиза”, с размери ¾ м с площ 4 кв. м по плана на гр. Плевен на основание чл. 57 от ЗУТ, както следва:

 

  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

 

Начална наемна месечна цена/лв. без ДДС

Депозит за участие в търга/лв.

1

 В зелената площ на кръстовището на ул. „Данаил Попов” и ул. „Димитър Константинов”

 

 

177 ,00

 

600,00

2

В зелен остров пред паркинга по ул. „Заменхоф”, срещу Драматичен театър

 

177,00

 

600,00

3

 Ул. „Гренадерска”, срещу блок „1-ви май”

151,00

500,00

4

В зелен остров между ул. „Васил Левски” и ул. „Асен Халачев”

 

 151,00

 

500,00

5

В зелената площ на кръстовището на ул. „Христо Ботев” и ул. „Рила”

 

 151,00

 

500,00

6

В зелената площ пред Медицински университет и бул. „Русе”

 151,00

 

500,00

7

В зелената площ между ул. „Св. Св. Кирил и Методий” и бул. „Христо Ботев”

 

151,00

 

500,00

8

При изхода за гр. Русе, отклонение за ж.к. „Дружба”, обозначен като № 1

 90,00

300,00

9

В зелената площ на кръстовището при бул. „Русе” и ул. „Георги Кочев”, обозначен като № 2

 

 90,00

300,00

10

В зелената площ при моста за ж.к. „Сторгозия”

  90,00

300,00

11

В зелената площ пред ЕСПУ „Ст. Заимов”, ж.к. „Сторгозия

 

90,00

 

300,00

 

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите от ОП „Акварел”, всеки работен ден от 25.06.2015 г. до 16.07.2015 г., включително от 9,00 до 16,00 часа.

      Публичният търг ще се проведе на 08.07.2015 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитите се внасят до 07.07.2015 г. включително, по сметка IBAN  BG 38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF  на Община Плевен в Инвестбанк АД – клон Плевен.

       Тръжна документация да се продава от 25.06.2015 г. до 16,00ч. на 07.07.2015г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 25.06.2015 г. до 17,00 часа на 07.07.2015г.          

При липса на кандидати или на обявени спечелили участници, нов търг да се проведе на 17.07.2015г. от 14.00 ч. при същите тръжни правила. Тръжна документация да се продава от 09.07.2015г. до 16,00 ч. на 16.07.2015г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 09.07.2015г. до 17,00 часа на 16.07.2015г.

Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.