ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 г., ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РИЕ /БИЛБОРД/- 3 БР. - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

691

В изпълнение на Заповед № РД 10-1325/16.10.2020 год. на кмета на Община Плевен,

Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, за разполагане на преместваеми съоръжения, рекламно-информационни елементи (билбордове), по  реда на чл. 57 от ЗУТ - частна общинска собственост, находящи се по плана на гр. Плевен,  съгласно схеми за разполагане, съгласувани на 07.07.2020 г. от Гл. архитект на Община Плевен, както следва:

   

Позиция

Разполагане на РИЕ / местоположение

Начална месечна наемна цена/лв. с ДДС

Депозит за участие в търга/лв.

  1

РИЕ (билборд), с размери 3.00/4.00м и h=2,50 m, разположен пред блок „1-май”, в УПИ I, кв.353 по плана на гр. Плевен, пред кръстовището на ул. „Гренадерска” и ул. „П.Р.Славейков”, площ 12,00 кв.м (втора зона);

100,80

302,40

2

РИЕ (билборд), с размери 3.00/4.00м и h=2,50 m, разположен в УПИ I, кв.716 по плана на гр. Плевен, площ 12,00 кв.м (трета зона);

86,40

 

259,20

3

РИЕ (билборд), с размери 3.00/4.00м и h=2,50 m, разположен в УПИ II, кв.219 по плана на гр. Плевен, при кръстовището на ул. „Гренадерска” и ул. „Георги Кочев”, гр. Плевен, площ 12,00 кв.м (трета зона).

86,40

259,20

            Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите на ОП „Акварел“, всеки работен ден от 20.10.2020 г. до 27.10.2020 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Публичният търг да се проведе на 28.10.2020 г. от 13,30 ч. в Зас. зала на Община Плевен, ет. 3.

            Депозитът (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 20.10.2020 г. до 27.10.2020 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 20.10.2020 г. до 16,00 ч. на 27.10.2020 година. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 20.10.2020 г. до 16,30 часа на 27.10.2020 г.          

При липса на кандидати или на необявени спечелили участници, по обявена позиция, нов търг да се проведе на 07.11.2020 г. от 13,30 ч. при същите тръжни правила.

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите на ОП „Акварел“, всеки работен ден от 29.10.2020 г. до 06.11.2020 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Депозитът (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 29.10.2020 г. до 06.11.2020 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 29.10.2020 г. до 16,00 ч. на 06.11.2020 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 29.10.2020 г. до 16,30 часа на 06.11.2020 г.          

 

Файлове:

obqva-RIE.docx obqva-RIE.docx