ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ - ПАВИЛИОНИ- 6 БР. ПО ПЛАНА НА ГР. СЛАВЯНОВО

109

В изпълнение на Заповед № РД 10-1037/05.08.2021 год. на кмета на Община Плевен,

 

Обявява

 

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – павилиони, находящи се в УПИ І, кв. 67 (актуван с АОС № 32370/13.09.2002 г.) по плана на град Славяново, община Плевен съгласно схема за разполагане, съгласувана на 05.08.2021 г. от главния архитект на Община Плевен, както следва:

 

 

Разполагане на преместваеми съоръжения - павилиони

Начална месечна наемна цена/лв. без ДДС

Депозит за участие в търга/лв. с вкл. ДДС

1

 

за хранителни стоки с общ размер 5,41/5,50 м - площ 29.80 м2 (състоящ се от 2 броя модули: модул 1 с площ 14,50м2 и модул 2 с площ 15,30 м2), обозначен като № 8

 

47,68

 

171,65

2

 

за хранителни стоки с размери 3,50/3,00 м – площ 10.50 м2, обозначен като № 9

16,80

60,48

3

за хранителни стоки с размери 2,50/2,00 м - площ 5.00 м2, обозначен като № 13

8,00

28,80

4

за услуги с размери 4,00/3,00 м - площ  12.00 м2, обозначен като № 14

22,80

82,08

5

за хранителни стоки с размери 2,00/4,00 м2 - площ 8.00 кв. м, обозначен като № 16

12,80

46,08

6

за хранителни стоки с размери 5,50/2,20 м2 - площ 12.10 кв. м, обозначен като № 17

19,36

69,70

           

            Върху наемната цена се начислява ДДС.

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите от кметство в гр. Славяново, всеки работен ден от 10.08.2021 г. до 17.08.2021 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Публичният търг да се проведе на 18.08.2021 г. от 11,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

            Депозитът (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 10.08.2021 г. до 17.08.2021 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 10.08.2021 г. до 16,00 ч. на 17.08.2021 година. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 10.08.2021 г. до 16,00 часа на 17.08.2021 г.          

При липса на кандидати или на необявени спечелили участници, по обявена позиция, нов търг да се проведе на 01.09.2020 г. от 14,00 ч. при същите тръжни правила.

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите от кметство в гр. Славяново, всеки работен ден от 19.08.2021 г. до 31.08.2021 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Депозитът (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 19.08.2021 г. до 31.08.2021 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 19.08.2021 г. до 16,00 ч. на 31.08.2021 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 19.08.2021 г. до 16,00 часа на 31.08.2021 г.          

 

Файлове:

obqva-Slavqnovo.docx obqva-Slavqnovo.docx