ПУБЛИЧЕН ТЪРТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РИЕ /БИЛБОРД ТИП "РАКЕТА"/- 5 БР. ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

578

В изпълнение на Заповед № РД 10-1543/25.11.2020 год. на кмета на Община Плевен,

 

Обявява

 

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем, за разполагане на преместваеми съоръжения, рекламно-информационни елементи (билборд тип „Ракета“), по  реда на чл. 57 от ЗУТ - публична общинска собственост, находящи се по плана на гр. Плевен,  съгласно схеми за разполагане, съгласувани на 15.07.2020 г. от Гл. архитект на Община Плевен, за срок от 5 (пет) години, както следва:

 

Позиция

Разполагане на РИЕ / местоположение

Начална месечна наемна цена/лв. с ДДС

Депозит за участие в търга/лв.

 1

Право на поставяне на РИЕ с размери 1,20/1,80 м и площ 2,16 кв.м, разположен по бул.„Данаил Попов” - ул. „Лиляна Бърдарова”, пред УПИ I, кв.123 по плана на гр. Плевен (централна зона);

25,92

77,76

2

Право на поставяне на РИЕ с размери 1,20/1,80 м и площ 2,16 кв.м, разположен по бул. „Данаил Попов” - ул.„Гренадирска”, пред УПИ I, кв.109 по плана на гр. Плевен; (централна зона);

25,92

77,76

3

 

Право на поставяне на РИЕ с размери 1,20/1,80 м и площ 2,16 кв.м, разположен по бул. „ Данаил Попов - ул. „Освобождение”,  пред УПИ I, кв.348 по плана на гр. Плевен; (централна зона);

25,92

77,76

4

Право на поставяне на РИЕ с размери 1,20/1,80 м и площ 2,16 кв.м, разположен по бул. „ Данаил Попов” - ул. „ Цар Борис III”, пред УПИ IX, кв.346 по плана на гр. Плевен; (централна зона);

25,92

77,76

5

Право на поставяне на РИЕ с размери 1,20/1,80 м и площ 2,16 кв.м, разположен по бул. „Данаил Попов”- ул. „Димитър Константинов”, пред УПИ I, кв.348 по плана на гр. Плевен; (централна зона).

25,92

77,76

 

            Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите на ОП „Акварел“, всеки работен ден от 01.12.2020 г. до 11.12.2020 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Публичният търг да се проведе на 14.12.2020 г. от 13,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

            Депозитът (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 01.12.2020 г. до 11.12.2020 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 01.12.2020 г. до 16,00 ч. на 11.12.2020 година. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 01.12.2020 г. до 16,30 часа на 11.12.2020 г.          

При липса на кандидати или на необявени спечелили участници, по обявена позиция, нов търг да се проведе на 22.12.2020 г. от 13,30 ч. при същите тръжни правила.

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите на ОП „Акварел“, всеки работен ден от 15.12.2020 г. до 21.12.2020 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Депозитът (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 15.12.2020 г. до 21.12.2020 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 15.12.2020 г. до 16,00 ч. на 21.12.2020 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 15.12.2020 г. до 16,30 часа на 21.12.2020 г.          

 

 

Файлове:

obqva-Akvarel.docx obqva-Akvarel.docx