ПУБЛИЧЕН ТЪРТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА: 2 БР. СОБСТВЕНИЕ РИЕ /БИЛБОРД/ И 12 БР. ПРАВО НА ПОСТАВЯНЕ НА РИЕ /БИЛБОРД/, ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

252

В изпълнение на Заповед № РД 10-383/07.04.2021 год. на кмета на Община Плевен,

 

Обявява

 

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на: 2 (два) бр. рекламно-информационни елементи (билбордове) – собственост на Община Плевен (позиции 12 и 13) и 12 (дванадесет) бр. РИЕ за разполагане на преместваеми съоръжения – всеки с размери 3.00/4.00 м и h=2,50 m и площ 12,00 м2, по  реда на чл. 57, ал.1 от ЗУТ - публична общинска собственост, разположени по плана на гр. Плевен  съгласно схеми за разполагане, съгласувани на 05.02.2021г. и 12.02.2021г. от главния архитект на Община Плевен, както следва:

 

Позиция

Разполагане на РИЕ (билборд), с размери 3.00/4.00м и h=2,50 m, площ  12,00 м2,/ местоположение

Начална месечна наемна цена/лв. с ДДС

Депозит за участие в търга/лв. с ДДС

 1

в зелената площ пред бензиностанция Еко, бул Христо Ботев, между ОК 442-ОК 434 (трета зона);

86,40

259,20

2

зелената площ на пл. Свободата, между сградата на електроснабдяване и СИЦ (централна зона);

144,00

432,00

3

 

между ОК 4233 – 4232 по бул. Русе, след ул. Магнолия (трета зона);

86,40

259,20

4

пред парапета на р. Тученица, срещу сградата на Водно стопанство, между ОК 124в – ОК 628а, ул. Дойран (първа зона);

115,20

345,60  

5

ПИ с идент. 56722.660.889 по КККР, зелената площ между ул. Св. Св. Кирил и Методий и бул. Христо Ботев (втора зона);

100,80

302,40

6

пред парапета на р. Тученица, ул. Дойран, преди ул. Заменхов, срещу сградата на ДСК (първа зона);

115,20

345,60

7

до ОК 1931, в зелената площ при моста за жк Сторгозия (втора зона);

100,80

302,40

8

в зелен остров между ул. Д-р Заменхов и ул. Васил Левски, в близост до ОК 619, срещу Драматично-куклен театър (централна зона);

144,00

432,00

9

при кръстовище на ул. Данаил Попов и ул. Димитър Константинов, между ОК 944-ОК 2275-ОК 2276-ОК-945 (първа зона);

115,20

345,60

10

между ОК 1071-1317 зелената площ при кръговото кръстовище на ул. Дойран и ул. Васил Левски, срещу бензиностанция Шел, в близост до ОК 1071-1317, обозн. като № 2 (първа зона);

115,20

345,60

11

между ОК4235-4234 по бул. Русе, след ул. 12-ти август (трета зона);

86,40

259,20

12

РИЕ – собственост на Община Плевен в близост до ОК 4230 по бул. Русе (трета зона);

86,40

259,20

13

РИЕ – собственост на Община Плевен - на бул. Сторгозия, при разклона на Лозаро-винарска изба(трета зона);

86,40

259,20

14

пред парапета на р. Тученица, ул. Дойран, след ул. Д-р Заменхов, посока Кооперативен пазар (първа зона).

115,20

345,60

 

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите на ОП „Акварел“, всеки работен ден от 09.04.2021 г. до 21.04.2021 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Публичният търг да се проведе на 22.04.2021 г. от 11,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

            Депозитът (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 09.04.2021 г. до 21.04.2021 г. вкл. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 09.04.2021 г. до 16,00 ч. на 21.04.2021 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 09.04.2021 г. до 16,00 часа на 21.04.2021 г.          

При липса на кандидати или на необявени спечелили участници, по обявена позиция, нов търг да се проведе на 10.05.2021 г. от 11,30 ч. при същите тръжни правила.

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите на ОП „Акварел“, всеки работен ден от 23.04.2021 г. до 07.05.2021 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Депозитът (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 23.04.2021 г. до 07.05.2021 г. вкл. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 23.04.2021 г. до 16,00 ч. на 07.05.2021 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 23.04.2021 г. до 16,00 часа на 07.05.2021 г.          

 

 

Файлове:

obqva-RIE-14.docx obqva-RIE-14.docx