ПУБЛИЧЕН ТЪРТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РИЕ /БИЛБОРД/- 31 БР. ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

370

В изпълнение на Заповед № РД 10-347/01.04.2021 год. на кмета на Община Плевен,

 

Обявява

 

Публичен търг за отдаване под наем, с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за разполагане на преместваеми съоръжения - рекламно-информационни елементи (билбордове) – 31 бр., всеки с размери 3.00/4.00 м и h=2,50 m и площ 12,00 м2, по  реда на чл. 57, ал.1 от ЗУТ - публична общинска собственост, по плана на гр. Плевен, съгласно схеми за разполагане, съгласувани на 23.03.2021г. от главния архитект на Община Плевен, за срок от 5 (пет) години, както следва:

 

 

Позиция

Разполагане на РИЕ (билборд тип „Пиза“), с размери 3.00/4.00м и h=2,50 m, площ 12,00м2 / местоположение

Начална месечна наемна цена/лв. с ДДС

Депозит за участие в търга/лв. с ДДС

 1

по Гривишко шосе, след ул. Гренадерска, между ОК 189-389, обозн. 1  (трета зона);

86,40

259,20

2

по Гривишко шосе, след спирка на МГТ и пешеходен мост над р. Гривица, между ОК 390-371, обозн. 2 (трета зона);

86,40

259,20

3

 

по Гривишкошосе, пред ПГ ЗахариЗограф, между ОК 191-192, обозн. 3 (трета зона);

86,40

259,20

4

по Гривишко шосе, след мост на р. Гривица, пред завод Димитров, между ОК 195-378, обозн. 4 (трета зона);

86,40

259,20

5

по Гривишко шосе, след мост на р. Гривица, пред завод Вапцаров, на изток от ОК 237а, обозн. 5 (трета зона);

86,40

259,20

6

в зелената площ пред Институт по фуражни култури, между ОК 46-1219а по ул. Ген. Владимир Вазов (трета зона);

86,40

259,20

7

ул. Св. Климент Охридски, ж.к. Дружба – след автоцентър Елмира, южно от ОК 32, обозн. 1 (трета зона);

86,40

259,20

8

ул. Св. Климент Охридски, ж.к. Дружба – южно от ОК 33, обозн. 2  (трета зона);

86,40

259,20

9

ул. Св. Климент Охридски, ж.к. Дружба – южно от ОК 34=274, обозн. 3 (трета зона);

86,40

259,20

10

до ОК 8ед по ул. АлександърМалинов, след спирка на МГТ: ж.к. Дружба – пазар (трета зона);

86,40

259,20

11

в зелената площ, южно от блок 124, ж.к. Дружба, намиращ се в УПИ I, кв. 15, между ОК 149а-150 по ул. Александър Малинов (трета зона);

86,40

259,20

12

пред УПИ III, кв. 8, източно от автоцентър Тойота, ж.к. Дружба, между трафопост и жилищна сграда с адрес ул. България № 18(трета зона);

86,40

259,20

13

в ПИ с идентификатор 56722.353.732 по КККР, м. Текийски орман, южно по бул. Сторгозия – след спирка на МГТ, обозн. 1 (трета зона);

86,40

259,20

14

в ПИ с идентификатор 56722.353.732 по КККР, м. Текийски орман, южно по бул. Сторгозия – срещу складова база на Петрол и Лукойл, обозн. 2 (трета зона);

86,40

259,20

15

в ПИ с идентификатор 56722.353.732 по КККР, м. Текийски орман, южно по бул. Сторгозия –  срещу складова база на Петрол и Лукойл обозн. 3 (трета зона);

86,40

259,20

16

в ПИ с идентификатор 56722.353.732 по КККР, м. Текийски орман, южно по бул. Сторгозия –  срещу складова база на Петрол и Лукойл обозн. 4 (трета зона);

86,40

259,20

17

в ПИ с идентификатор 56722.353.732 по КККР, м. Текийски орман, южно по бул. Сторгозия –  срещу складова база на Петрол и Лукойл обозн. 5 (трета зона);

86,40

259,20

18

по бул. Сторгозия – до ОК 273, западно от бензиностанция Лукойл, обозн. 1 (трета зона);

86,40

259,20

19

по бул. Сторгозия – между ОК 272-60, западно от ул. Цар Самуил, обозн. 2 (трета зона);

86,40

259,20

20

по бул. Сторгозия – между ОК 3-1, западно от ул. Обединение, обозн. 3 (трета зона);

86,40

259,20

21

по бул. Сторгозия – до ОК 5, между ул. Незабравка и ул. Анастасия Димитрова, обозн. 4 (трета зона);

86,40

259,20

22

по ул. Индустриална – южно от ОК 270, обозн. 1 (трета зона);

86,40

259,20

23

по ул. Индустриална – южно от ОК 314, обозн. 2 (трета зона);

86,40

259,20

24

по ул. Индустриална – южно от ОК 59а, обозн. 3 (трета зона);

86,40

259,20

25

по ул. Индустриална – южно от ОК 404в, обозн. 4 (трета зона);

86,40

259,20

26

в УПИ III, кв. 605, ул. Българска авиация(трета зона);

86,40

259,20

27

по ул. Българска авиация – от кръговото кръстовище при ул. Кара Кольо до ул. Индустриална: ул. Българска авиация – до ОК 76,  обозн. 1 (трета зона);

86,40

259,20

28

по ул. Българска авиация – от кръговото кръстовище при ул. Кара Кольо до ул. Индустриална: ул. Българска авиация – до ОК 77, обозн. 2 (трета зона);

86,40

259,20

29

по ул. Българска авиация – от кръговото кръстовище при ул. Кара Кольо до ул. Индустриална: ул. Българска авиация – до ОК 289, обозн. 3 (трета зона);

86,40

259,20

30

по ул. Българска авиация – от кръговото кръстовище при ул. Кара Кольо след кръговотокръстовище при ул. Българска авиация – до ОК 76, обозн. 1 (трета зона);

86,40

259,20

31

по ул. Българска авиация – от кръговото кръстовище при ул. Кара Кольо – преди кръстовище с бул. Георги Кочев, обозн. 2 (трета зона);

86,40

259,20

 

 

 

           

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите на ОП „Акварел“, всеки работен ден от 07.04.2021 г. до 19.04.2021 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Публичният търг да се проведе на 20.04.2021 г. от 11,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

            Депозитът (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 07.04.2021 г. до 19.04.2021 г. вкл. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 07.04.2021 г. до 16,00 ч. на 19.04.2021 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 07.04.2021 г. до 16,00 часа на 19.04.2021 г.          

При липса на кандидати или на необявени спечелили участници, по обявена позиция, нов търг да се проведе на 05.05.2021 г. от 11,30 ч. при същите тръжни правила.

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите на ОП „Акварел“, всеки работен ден от 22.04.2021 г. до 04.05.2021 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Депозитът (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 22.04.2021 г. до 04.05.2021 г. вкл. посметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 22.04.2021 г. до 16,00 ч. на 04.05.2021 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 22.04.2021 г. до 16,00 часа на 04.05.2021 г.          

 

 

 

Файлове:

obqva-RIE.docx obqva-RIE.docx