ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ - ЧОС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН С ПЛОЩ 18,45 КВ.М ПО ПЛАНА НА С. ГРИВИЦА

270

В изпълнение на Заповед № РД 10-470/26.04.2021 год. на Кмета на Община Плевен,

Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от обект за обществено обслужване - частна общинска собственост, представляващ бръснаро – фризьорски салон (бръснарница и чакалня) с обща площ 18,45 кв.м, находящ се в автоспирка в кв. 1 по плана на село Гривица, АОС № 32790/22.08.2003 г.

            Начална месечна наемна цена на имота е в размер на 31,40 /тридесет и един лева и 40 стот./ лв. без вкл. ДДС (съгласно Приложение № 6 към Наредба  № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен на Общински съвет – Плевен). Върху наемната цена се начислява ДДС.

            Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство с. Гривица, всеки работен ден от 29.04.2020 г. до 17.05.2021 г. включително от 9,00 ч. до 16,00 ч.

           Публичният търг ще се проведе на 18.05.2021г. от 11,30ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът е в размер на 113,04 /сто и тринадесет лева и 04 стот./ лв., (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора), и се внася от 29.04.2021 г. до 17.05.2021 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

              Тръжна документация се продава от 29.04.2021г. до 16,00 ч. на 17.05.2021г., в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с вкл. ДДС.

              Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 29.04.2021 г. до 16,00 часа на 17.05.2021 г.          

              При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 02.06.2021 г. от 11,30  ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

 Депозитът е в размер на 113,04 /сто и тринадесет лева и 04 стот./ лв., (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора), и се внася от 19.05.2021 г. до 01.06.2021 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

 Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство с. Гривица, всеки работен ден от 19.05.2021 г. до 01.06.2021 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

             Тръжна документация се продава от 19.05.2021 г. до 16,00ч. на 01.06.2021 г., в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 19.05.2021 г. до 16,00 часа на 01.06.2021 г.

 

 

Файлове:

obqva-Grivica.docx obqva-Grivica.docx