Публични търгове за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване "нива" за имоти, неизползвани две и повече стопански години

888