Публични търгове за отдаване под наем на земеделска земя за една стопанска година с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади за землища: с. Беглеж, с. Ралево, с. Николаево, с. Тодорово, с. Брестовец, с. Бохот и с. Горталово

785