Публични търгове за отдаване под наем за срок от пет стопански години на земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване "нива" в землищата на с. Бръшляница, с. Върбица, с. Коиловци и с. Радишево

291