Спиране на изпълнението на Заповед №РД-10-1535/14.11.2016г.

1056

На основание Заповед № РД-10-1611/30.11.2016г. на Кмета на Община Плевен за спиране изпълнението на Заповед №РД-10-1535/14.11.2016г. за обявяване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложения от участниците, Община Плевен

 

Обявява

 Спира изпълнението на Заповед №РД-10-1535/14.11.2016г. за организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложения от участниците с предмет: Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - публична общинска собственост, представляващ: язовир Пелишат - 1, съставляващ имот № 168010 с площ 77.401 дка, по плана на землището на село Пелишат, Община Плевен, в местността Чакърска воденица, актуван с АОС № 31399/16.04.1999 г. с дата на провеждане 01.12.2016год. (12.12.2016год. за повторен търг), от 11 ч. в Заседателната зала, етаж 3 на Община Плевен.

(Обявата за провеждане на публичен търг с тайно наддаване е публикувана в регионален вестник „Зетра” брой 81 (681) на 17.11.2016 година.)

Тръжна документация няма да се продава.

               За справки и информация тел. 064-881-215 , или на e-mail: mayor@pleven.bg