Търг на помещения в училища и детски градини

1291

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН

    На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решение № 1131/25.10.2018г. на Общински съвет – Плевен

                                                         

О Б Я В Я В А

 

1.  Да организира и проведе публичен търг с тайно надаване, чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга, за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- Методичен кабинет в ДГ „Чучулига“ Плевен, с площ от 12кв.м, за провеждане на занимания по английски език, при първоначална наемна цена на час 2.40 лв. Депозит за участие 60.00лв.

         -  Физкултурен салон в ДГ “Щастливо детство” Плевен, филиал „Приказен свят“, с площ 40 кв.м, за провеждане на занимания по народни танци, при първоначална наемна цена 9.20лв.на час. Депозит за участие 60.00лв

        - Физкултурен салон в ДГ “Надежда” Плевен с площ 30 кв.м, за провеждане на занимания по народни танци, при първоначална наемна цена 6.90 лв. на час. Депозит за участие 60.00лв.

        - 2 /два / броя класни стаи в СУ „П.К.Яворов“ - Плевен с площ 30 кв.м, за провеждане на занимания по математика, при първоначална наемна цена 2.70 лв. на час. Депозит за участие 60.00лв.

2. Търгът ще се проведе в Заседателната зала на Община Плевен,  пл. Възраждане 2, ет. 3, на 08.01.2019г. от 11,00 часа.

  3. Оглед на обектите може да се извършва  всеки  работен ден

  4. Цената  на тръжната  документация  е 36.00 /тридесет и шест/лв. Тръжната документация се продава всеки работен ден от 9.00ч. на 13.12.2018г.  до 15.30ч. на 03.01.2019г., в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен