ТЪРГ с тайно наддаване - Помещение с площ 22.00 кв.м. в едноетажна нежилищна сграда/от задната страна/, находяща се в гр.Плевен, ж.к.”Дружба” между бл.111 и бл.119, Част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гробищен

621

О Б Я В Я В А

 

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.7  от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.1 от Наредба №15 на Общински съвет Плевен, във връзка с чл.76, т.1, т.2, чл.79, ал.1 и ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение Решение № 1437/30.04.2015г. на Общински съвет – Плевен. 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти :  

         1.Помещение с площ 22.00 кв.м. в едноетажна  нежилищна сграда/от задната страна/, находяща се в гр.Плевен, ж.к.”Дружба” между бл.111 и бл.119, актувана с АОС №36897/21.06.2011, за срок от 5/пет/години.

      Начална месечна цена 55.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 170.00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

         2.Част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гробищен парк „Чаира” в гр.Плевен, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион, с площ 20,00кв.м.  за каменоделски услуги, съгласно схема за разполагане от 23.02.2015г., одобрена от Главен архитект на Община Плевен.

      Начална месечна цена :  60,00лв. без ДДС. Депозит за участие в търга е 180,00лв. Цена на тръжна документация 30,00 лв./без ДДС/,

      Търгът ще се проведе на 09.07.2015г. от 10.00ч. в  Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

       Депозитът за участие в търга се внася до 08.07.2015г. вкл., по сметка на Община Плевен IBAN : BG 38IORT 73803338000001, BIG: IORTBGSF  ТБ „Инвестбанк” АД, клон Плевен.

       Тръжната документация ще се закупува от 01.07.2015г. до 07.07.2015г.  вкл., в център за  административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане” №4.

       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00ч. на 08.07.2015г. в център за административно обслужване при Община Плевен, пл.”Възраждане”№4.