Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя - „пасища”, „мери”, „ливади” от Общинския поземлен фонд

831

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 102 от ППЗСПЗЗ, чл. 14, ал. 1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и  чл. 24, ал. 1, чл. 76, т.3, чл. 80, ал. 1 и 2, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет Плевен за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински имоти (НРПУРОИ).

Обявява

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя - „пасища”, „мери”, „ливади” от Общинския поземлен фонд за срок от 1 (една) стопанска (2016-2017) година, находящи се в землищата на селата:

с. Ралево – 756,395 дка

с. Тодорово  - 733,959 дка

с. Горталово – 728,415 дка

  Началните  тръжни цени са определeни от от лицензиран оценител, приети с Решения №№ 159 от 31.03.2016 год. и № 210 от 26.05.2016г. на Общински съвет Плевен.

Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни имоти. Не се допуска участие за част от имот.

Търговете ще се проведат на 19.09.2016г. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, както следва:

1. с. Ралево от  13,30 часа

2. с. Тодорово  от  14,30 часа

3.  с. Горталово  от 15,30 часа

Тръжна документация се получава от 12.09.2016г. до 16,30ч. на 17.09.2016г. включително в Центъра за административно обслужване на граждани -  Община Плевен, пл. Възраждане №4. Предложения се подават от 12.09.2016г. до 16,30ч. на 17.09.2016г.. включително в Центъра за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. Възраждане №4.

Цена на тръжната документация – 50,00 лв. (без ДДС).

При липса на кандидати, или на обявен спечелил участник, нови търгове ще се проведат на 27.09.2016г. при същите тръжни условия и часове. Тръжна документация се получава от 20.09.2016г. до 16,30ч. на 26.09.2016г. включително в Центъра за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. Възраждане №4. Предложения се подават от20.09.2016г. до 16,30ч. на 26.09.2016г. включително в Центъра за административно обслужване на граждани -  Община Плевен, пл. Възраждане № 4 .

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 12.09.2016г. до 26.09.2016г. включително.       

          Предвижда  се депозит за участие в търга.