Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя - „пасища”, „мери”, „ливади” от Общинския поземлен фонд - с. Славяново, с. Гривица, с. Бръшляница, с. Радишево

983

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 102 от ППЗСПЗЗ, чл. 14, ал. 1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и  чл. 24, ал. 1, чл. 76, т.3, чл. 80, ал. 1 и 2, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет Плевен за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински имоти (НРПУРОИ).

Обявява

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя - „пасища”, „мери”, „ливади” от Общинския поземлен фонд за срок от 1 (една) стопанска (2016-2017) година, находящи се в землищата на селата:

гр. Славяново – 880,935 дка

с. Гривица  - 1742,061 дка

с. Бръшляница – 1869,102 дка

с. Радишево- 111,731 дка

  Началните  тръжни цени са определeни от от лицензиран оценител, приети с Решения №№ 159 от 31.03.2016 год. и № 210 от 26.05.2016г. на Общински съвет Плевен.

Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни имоти. Не се допуска участие за част от имот.

Търговете ще се проведат на 28.09.2016г. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, както следва:

1.  гр. Славяново от  09,00 часа

2.  с. Гривица   от   10,00 часа

3.  с. Бръшляница  от  11,00 часа

4.  с. Радишево от 13,30 часа

Тръжна документация се получава от 19.09.2016г. до 16,00ч. на 27.09.2016г. включително в Центъра за административно обслужване на граждани -  Община Плевен, пл. Възраждане №4. Предложения се подават от 19.09.2016г. до 16,00ч. на 27.09.2016г.. включително в Центъра за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. Възраждане №4.

Цена на тръжната документация – 50,00 лв. (без ДДС).

При липса на кандидати, или на обявен спечелил участник, нови търгове ще се проведат на 05.10.2016г. при същите тръжни условия и часове. Тръжна документация се получава от 29.09.2016г. до 16,00ч. на 04.10.2016г. включително в Центъра за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. Възраждане №4. Предложения се подават от 29.09.2016г. до 16,00ч. на 04.10.2016г. включително в Центъра за административно обслужване на граждани -  Община Плевен, пл. Възраждане № 4 .

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 19.09.2016г. до 04.10.2016г. включително.       

Предвижда  се депозит за участие в търга.