ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - НИВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА СРОК ОТ ПЕТ СТОПАНСКИ ГОДИНИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЯСЕН И С. БЕГЛЕЖ

736