Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански (2015-2020) години на земеделска земя, собственост на Община Плевен

687

На основание  чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински имоти

                                                                         Обявява

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански (2015-2020) години на земеделска земя, собственост на Община Плевен –  ниви от ОПФ с обща площ както следва:

 

Землище с Брестовец – 98,996дка

Землище с. Върбица – 71,381дка

Землище с. Коиловци – 62,614дка

Землище с. Горталово – 27,621дка

Землище с. Николаево – 181,936дка

Землище гр. Славяново – 119,313дка

Началната тръжна цена се определя на база Решение 1350 от 29.01.2015г. на Общински съвет Плевен, а именно 35,00 лева на декар, независимо от категорията на земята за стопанската година.

Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни имоти. Не се допуска участие за част от имот.

Търговете ще бъдат проведени както следва:

Землище с Брестовец на 14.07.2015г. от 10,00часа в Заседателната зала на Община Плевен, ет.3

Землище с. Върбица на 14.07.2015г. от 11,00часа в Заседателната зала на Община Плевен, ет.3

Землище с. Горталово на 14.07.2015г. от 12,00часа в Заседателната зала на Община Плевен, ет.3

Землище с. Коиловци на 14.07.2015г. от 14,00часа в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1

Землище с. Николаево на 14.07.2015г. от 15,00часа в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1

Землище гр. Славяново на 14.07.2015г. от 16,00часа в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1

 

 Тръжна документация се получава от 01.07.2015г. до 16,00ч. на 10.07.2015г. включително в Информационния център на  Община Плевен. Предложения се подават от 01.07.2015г. до 16,00ч. на 10.07.2015г. включително в Информационния център на  Община Плевен. Цена на тръжната документация – 50,00 лв. (без ДДС).

При липса на кандидати, нов търг ще се проведе на 29.07.2015г. при същите тръжни условия. Тръжна документация се получава от 15.07.2015г. до 16,00ч. на 28.07.2015г. включително. Предложения се подават от 15.07.2015г. до 16,00ч. на 28.07.2015г. включително в Информационния център на  Община Плевен. Цена на тръжната документация – 50,00 лв. (без ДДС).

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 01.07.2015г. до 10.07.2015г. включително.       

          Предвижда  се депозит за участие в търга.