Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански (2015-2020) години на земеделска земя, собственост на Община Плевен - с. Ясен, с. Тученица

684

На основание  чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински имоти

                                                                         Обявява

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански (2015-2020) години на земеделска земя, собственост на Община Плевен –  ниви от ОПФ с обща площ както следва:

 

Землище с Тученица – 35,137дка

Землище с. Ясен – 4,163дка

Началната тръжна цена се определя на база Решение 1350 от 29.01.2015г. на Общински съвет Плевен, а именно 35,00 лева на декар, независимо от категорията на земята за стопанската година.

Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни имоти. Не се допуска участие за част от имот.

Търговете ще бъдат проведени както следва:

Землище с Тученица на 15.07.2015г. от 13,00часа в Заседателната зала на Община Плевен, ет.3

Землище с. Ясен на 15.07.2015г. от 14,00часа в Заседателната зала на Община Плевен, ет.3

 

 Тръжна документация се получава от 02.07.2015г. до 16,00ч. на 11.07.2015г. включително в Информационния център на  Община Плевен. Предложения се подават от 02.07.2015г. до 16,00ч. на 11.07.2015г. включително в Информационния център на  Община Плевен. Цена на тръжната документация – 50,00 лв. (без ДДС).

При липса на кандидати, нов търг ще се проведе на 30.07.2015г. при същите тръжни условия. Тръжна документация се получава от 16.07.2015г. до 16,00ч. на 29.07.2015г. включително. Предложения се подават от 16.07.2015г. до 16,00ч. на 29.07.2015г. включително в Информационния център на  Община Плевен. Цена на тръжната документация – 50,00 лв. (без ДДС).

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 02.07.2015г. до 11.07.2015г. включително.       

          Предвижда  се депозит за участие в търга.