Търг с тайно наддаване - земеделска земя – пасища и мери - 29.03.2013 г.

1227

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7/приета с Решение № 467/21.04.2005 год., изм. Решение № 1366/28.07.2011 на Общински съвет – Плевен.


Обявява

Търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години (2013-2018) на земеделска земя – пасище и мера от Общински поземлен фонд находящи се в землищата на с.Опанец, с.Тодорово и за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години (2013-2023) на земеделска земя – лозя от Общински поземлен фонд находящи се в землищата на с.Опанец.

Началната тръжна цена се определя на база Решение 118 от 03.04.2012г. на Общински съвет Плевен, а именно 6,00 лева на декар – пасище и мера, независимо от категорията на земята за стопанска година.

Началната тръжна цена се определя на база Решение 100 от 29.03.2013г. на Общински съвет Плевен, а именно 30,00 лева на декар – лозя, независимо от категорията на земята за стопанска година.Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни имоти. Не се допуска участие за част от имот.

Търговете ще се проведат на 29.03.2013г. както следва:В Заседателната зала на Община Плевен, пл.”Възраждане” №2:

Пасище,мера :

1. с.Тодорово от 11,30 часа – 62 бр. имота с площ 785,473 дка

2. с.Опанец от 13,30 часа – 54 бр. имота с площ 1505,368 дка.

Лозя:

1. с.Опанец от 14,30 часа – 3 бр. имота с площ 13,709 дкаТръжна документация се получава от 15.03.2013г. до 16,00часа на 28.03.2013г. включително в Информационния център на Община Плевен.

Предложенията се подават от 15.03.2013г. до 16,00часа на 28.03.2013г. включително в Информационния център на Община Плевен.

Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

При липса на кандидати, нови търгове ще се проведе на 12.04.2013г. при същите тръжни условия и часове.

Тръжна документация се продава от 29.03.2013г. до 16,00ч. на 11.04.2013г. включително. Предложения се подават от 29.03.2013г. до 16,00ч. на 11.04.2013г. включително в Информационния център на Община Плевен.

Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 15.03.2013г. до 28.03.2013г. включително.

Предвижда се депозит за участие в търга.