Търг с тайно наддаване,овощни градини, от Общински поземлен фонд находящи се в землищата на с. Бръшляница.

1220

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание  чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински  съвет – Плевен

Обявява

Търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години (2012-2022) години на земеделска земя – овощни градини, от Общински поземлен фонд находящи се в землищата на с. Бръшляница.

Началната тръжна цена се определя на база Решение 100 от 29.03.2012г. на Общински съвет Плевен, а именно 30,00 лева на декар – трайни насаждения, независимо от категорията на земята за стопанска година.

Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни имоти. Не се допуска участие за част от имот.

Търговете ще се проведат на 22.11.2012г. в Заседателната зала на Община Плевен,ет.3, както следва:

  1. 1.с. Бръшляница от 16,00 часа – 5бр. имота с площ 88,360 дка.

Тръжна документация се получава от 08.11.2012г. до 16,30часа на 21.11.2012г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Предложенията се подават от 08.11.2012г. до 16,30часа на 21.11.2012г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

При липса на кандидати, нов търг ще се проведе на 30.11.2012г.  при същите тръжни условия и часове.

Тръжна документация се продава от 16.11.2012г. до 16,30ч. на 29.11.2012г. включително. Предложения се подават от 16.11.2012г. до 16,30ч. на 29.11.2012г. включително в Информационния център на  Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 08.11.2012г. до 21.11.2012г. включително.       

          Предвижда  се депозит за участие в търга.