ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОН С РАЗМЕРИ 5.0/3.0 М, ПО ПЛАНА НА С. ЯСЕН

658

В изпълнение на Заповед № РД 10-147/02.02.2018 год. на Кмета на Община Плевен,

 

                                                                          Обявява

 

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион с размери 5.00/3.00 м, находящ се в УПИ I, кв. 32 по плана на с. Ясен, община Плевен, съгласно схема за разполагане, съгласувана от Главния архитект на Община Плевен.

Начална месечна наемна цена на частта от имота е в размер на 24,00 лв. /двадесет и четири лева/. Върху наемната цена се начислява ДДС.

Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от Кметство с. Ясен, всеки работен ден от 13.02.2018 г. до 28.02.2018 г. включително от 9,00 ч. до 16,00 ч.

      Публичният търг ще се проведе на 06.03.2018 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

            Депозитът в размер на 86,40 /осемдесет и шест лева и 40 стот./ лв. се внася от 13.02.2018 г. до 28.02.2018 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 13.02.2018 г. до 16,00 ч. на 28.02.2018 г. включително, в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 13.02.2018  г. до 17,00 часа на 28.02.2018 г.           

            При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 21.03.2018 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

Депозитът в размер на 86,40 /осемдесет и шест лева и 40 стот./ лв. се внася от 07.03.2018 г. до 16.03.2018 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от Кметство с. Ясен, всеки работен ден от 07.03.2018 г. до 16.03.2018 г. включително от 9,00 до 16,00 ч.

            Тръжна документация се продава от 07.03.2018 г. до 16,00 ч. на 16.03.2018 г. включително, в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 07.03.2018 г. до 17,00 часа на 16.03.2018 г.

                

Файлове:

obqva-Qsen pavilion.docx obqva-Qsen pavilion.docx