Търг за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и училища

1131

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН

  

    На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 1405/25.07.2019г.и №1449/29.08.2019г. на Общински съвет – Плевен

О Б Я В Я В А

 

       1.  Да организира и проведе публичен търг с тайно надаване, чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга, за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- Част от физкултурен салон в ДГ „Еделвайс“ “ - Плевен с площ 10кв.м, за провеждане занимания по английски език, при начална месечна цена на час 2,30лв. Депозит за участие 50.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ДГ „Първи юни“ - Плевен с площ 50кв.м, за провеждане занимания по народни танци, при начална месечна цена на час 11,50лв. Депозит за участие 50.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ДГ „Слънце“ - Плевен с площ 50кв.м, за провеждане занимания по народни танци, при начална месечна цена на час 11,50лв.  Депозит за участие 50.00 лв.

  - Част от физкултурен салон в ДГ„Юнско въстание“ - Плевен с площ 30кв.м, за провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90лв.  Депозит за участие 50.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ДГ„Кокиче“ - Плевен с площ 30кв.м, за провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90лв.  Депозит за участие 50.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ДГ„Пролет“ - Плевен с площ 40кв.м, за провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 9,20лв.  Депозит за участие 50.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ДГ “Снежанка“ - Плевен с площ 40кв.м, за провеждане занимания по футбол , при начална месечна цена на час 9,20лв.  Депозит за участие 50.00 лв.

 - Част от физкултурен салон в ДГ “Звънче“ - Плевен с площ 30кв.м, за провеждане занимания по футбол , при начална месечна цена на час 6,90лв.  Депозит за участие 50.00 лв.

 - Част от физкултурен салон в ДГ “Калина“ - Плевен с площ 30кв.м, за провеждане занимания по футбол , при начална месечна цена на час 6,90лв.  Депозит за участие 50.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ДГ “Зорница“ - Плевен с площ 40кв.м, за провеждане занимания по народни танци , при начална месечна цена на час 9,20лв. Депозит за участие 50.00 лв.

 - Методичен кабинет в  ДГ “Зорница“ - Плевен с площ 20 кв.м, за провеждане  занимания по английски език , при начална месечна цена на час  4,90лв.   Депозит за участие 50.00    лв.

- Част от методичен кабинет в ДГ “Еделвайс“ - Плевен с площ 10 кв.м, за провеждане занимания по шах , при начална месечна цена на час  2,00лв.  Депозит за участие 50.00    лв.

- Методичен кабинет в ДГ “Щастливо детство“ - Плевен с площ 11 кв.м, за провеждане занимания по шах , при начална месечна цена на час  2,20лв.  Депозит за участие 50.00лв.

 - Методичен кабинет в  ДГ “Пролет“ - Плевен с площ 16 кв.м, за провеждане занимания по шах , при начална месечна цена на час  3,20лв.  Депозит за участие 50.00 лв.

 - Методичен кабинет в ДГ “Надежда“ - Плевен с площ 20кв.м, за провеждане занимания по спортни танци , при начална месечна цена на час  4,00лв.  Депозит за участие 50.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ДГ “Иглика“ - Плевен с площ 25кв.м, за провеждане занимания по футбол , при начална месечна цена на час 5,80лв. Депозит за участие 50.00 лв.

 -  Класна стая в НУ „Христо Ботев“  Плевен с площ 20 кв.м, за провеждане занимания    по английски език, при начална месечна цена на час 4,00лв. Депозит за участие 50.00 лв.

-   Бюфет за закуски в ОУ „Цветан Спасов“ - Плевен с площ 10 кв.м, при начална месечна цена 98.00 лв. Депозит за участие 500.00 лв.

        2. Търгът ще се проведе в Заседателната зала на Община Плевен, пл. Възраждане 2, ет. 3, на 18.09.2019г. от 13,30 часа.

           3. Оглед на обектите може да се извършва  всеки  работен ден

     4. Цената  на тръжната  документация  е 36.00 /тридесет и шест/лв. Тръжната документация се продава всеки работен ден от 9.00ч. на 10.09.2019г.  до 16.30ч. на 16.09.2019г., в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен