Търг за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и училища

936

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН

    На основание чл. 44 ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7  от ЗОС, чл.14, чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т.1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 1405/25.07.2019г. и №1473/26.09.2019г на Общински съвет – Плевен

О Б Я В Я В А

 

1.  Да организира и проведе публичен търг с тайно надаване, чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга, за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на част от имот публична общинска собственост, както следва:

  -  Бюфет за закуски в ОУ „Васил Левски“ - Плевен с площ 11 кв.м, при начална месечна цена 25.00 лв. Депозит за участие 100.00 лв.

  - Бюфет за закуски в МГ „Гео Милев“ - Плевен с площ 11 кв.м, при начална месечна цена 152.00 лв. Депозит за участие 500.00 лв.

  -  Бюфет за закуски в ОУ „Цветан Спасов“ - Плевен с площ 10 кв.м, при начална месечна цена 98.00 лв. Депозит за участие 500.00 лв.

2. Търгът ще се проведе в Заседателната зала на Община Плевен, пл. Възраждане 2, ет. 3, на 12.12.2019г. от 13.30 часа.

   3. Оглед на обектите може да се извършва  всеки  работен ден

4. Цената  на тръжната  документация  е 50.00 /петдесет/лв. без ДДС Тръжната документация се продава всеки работен ден от 9.00ч. на 03.12.2019г., до 15.30ч. на 09.12.2019г., в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен