Търг за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ язовир „Тученица - 2”

661

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 7 във вр. с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл. 79, ал.1-4, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба №  7 на Общински съвет – Плевен, заявление от Александър Михайлов Иванов, становище от Кмета на кметство Тученица с вх. № ДИР-944/31.08.2015г. и Решение № 039/21.12.2015 г. на Общински съвет Плевен,

Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ язовир „Тученица - 2”, съставляващ имот № 000011 с площ 67,436 дка по плана на землището на село Тученица, Община Плевен, в местността Барата, актуван с АОС № 31384/02.04.1999 г. за срок от 10 /десет/ години.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство Тученица, всеки работен ден от 19.01.2016 г. до 24.02.2016 г., включително от 9,00 до 16,00 часа.

      Публичният търг ще се проведе на 10.02.2015 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала на Община Плевен, ет. 3.

Начална месечна наемна цена в размер на 100,00 /сто лева/ лв. (без ДДС). Върху наемната месечна цена ще се начислява ДДС.

Депозит за участие в търга – 400,00 /четиристотин лева/ лв.

Депозитът се внася до 09.02.2016г. включително, по сметка IBAN:  BG45BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД – офис Плевен.

      Тръжна документация да се продава от 19.01.2016 г. до 16,00ч. на 09.02.2016г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 19.01.2016 г. до 17,00 часа на 09.02.2016г.          

При липса на кандидати или на обявени спечелили участници, нов търг да се проведе на 25.02.2016г. от 14.00 ч. при същите тръжни правила. Тръжна документация да се продава от 11.02.2016г. до 16,00 ч. на 24.02.2016г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 11.02.2016г. до 17,00 часа на 24.02.2016г.

Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.