ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДВЕ ПОМЕЩЕНИЯ (МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ) С ОБЩА ПЛОЩ 65 КВ.М, ПО ПЛАНА НА С. ТОДОРОВО

772

В изпълнение на Заповед № РД 10-146/02.02.2018 год. на Кмета на Община Плевен,

           

                                                                            Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ две помещения (магазин за хранителни стоки) с обща застроена площ 65,00 кв.м, разположени на I-вия етаж в южната част на административна сграда, УПИ VIII, кв.1 по плана на с. Тодорово, община Плевен (актуван с АОС № 33831/02.02.2005 г.).

Начална месечна наемна цена е в размер на 110,50 лв. /сто и десет лева и 50 стот./ Върху наемната цена се начислява ДДС.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от Кметство с. Тодорово, всеки работен ден от 13.02.2018 г. до 28.02.2018 г. включително от 9,00 ч. до 16,00 ч.

      Публичният търг ще се проведе на 06.03.2018 г. от 14,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

            Депозитът в размер на 397,80 /триста деветдесет и седем лева и 80 стот./ лв. се внася от 13.02.2018 г. до 28.02.2018 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

              Тръжна документация се продава от 13.02.2018 г. до 16,00 ч. на 28.02.2018 г. включително, в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 13.02.2018  г. до 17,00 часа на 28.02.2018 г.          

            При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 21.03.2018 г. от 14,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

Депозитът в размер на 397,80 /триста деветдесет и седем лева и 80 стот./ лв. се внася от 07.03.2018 г. до 16.03.2018 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от Кметство с. Тодорово, всеки работен ден от 07.03.2018 г. до 16.03.2018 г. включително от 9,00 до 16,00 ч.

            Тръжна документация се продава от 07.03.2018 г. до 16,00 ч. на 16.03.2018 г. включително, в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 07.03.2018 г. до 17,00 часа на 16.03.2018 г.

 

Файлове:

obqva-Todorovo-magazin.docx obqva-Todorovo-magazin.docx