Търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти - 30.09.2015

617

   На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 във връзка с чл. 14, ал. 2, от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1, чл. 76, т. 1 и чл. 79, ал. 1, ал. 2, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Плевен и Заповед №-РД 10 – 1504/ 17.09.2015 г. на Кмета на Община Плевен.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” 4, гр. Плевен, за отдаване под наем на следните общински нежилищни  имоти:  

1.Преместваемо съоръжение – павилион  №1, с площ 6.00 кв. м., на спирка за масов градски транспорт, находящ се  на ул. ”Д. Попов” № 16, до „Дом на Книгата”, УПИ IX, кв. 346 по плана на гр. Плевен, за срок от 5 /пет/ години.

         Начална месечна цена 375.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 750.00 лв. Цена на тръжната документация 30.00 лв. /без ДДС/.

2.Преместваемо съоръжение – павилион  №5, с площ 6.00 кв. м., на спирка за масов градски транспорт, находящ се  на ул. ”Д. Попов” № 16, до „Дом на Книгата”, УПИ IX, кв. 346 по плана на гр. Плевен, за срок от 5 /пет/ години.

         Начална месечна цена 375.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 750.00 лв. Цена на тръжната документация 30.00 лв. /без ДДС/.

 

         Търгът ще се проведе с тайно наддаване. Участниците в търга нямат право да подават повече от една оферта за един имот, както и да правят допълнения и изменения в подадените документи.

            Търгът ще се проведе на 30.09.2015 г. от 13:30 ч. в сградата на Община Плевен, Заседателна зала, ет. 3.

Депозитът за участие в търга се внася до 29.09.2015г. включително, по сметка на Община Плевен IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF на ИНВЕСТБАНК АД – Плевен.

Тръжната документация ще се закупува от 23.09.2015г. до 29.09.2015г.  включително, в Център за  административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” №4.

Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16:00 ч. на 29.09.2015г. в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 08.10.2015 г. от 13:30 ч. при същите тръжни правила. Тръжна документация ще се продава от 01.10.2015 г. до 16:00 часа на 07.10.2015 г. включително. Депозитът за участие в търга се внася до 07.10.2015 г.    

Предложенията от кандидатите за участие в търга ще се приемат в срок до 16:00 часа на 07.10.2015 г.

Оглед на имота/имотите се извършва от 23.09.2015 г. до 29.09.2015 г. /от 01.10.2015 г. до 07.10.2015 г. при нов търг/, само след закупена тръжна документация и предварително уговорен час за оглед със служители на ОП “Център за градска мобилност“ на тел: 064/888-667.

 

Проф. д-р Димитър Стойков, дмн

Кмет на  Община Плевен