Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване - пасища, мери, ливади от общински поземлен фонд за срок от една стопанска година за землища: с. Николаево, с. Ралево, с. Брестовец, с. Къшин, с. Тодорово

594