Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване - пасища, мери, ливади от общинския поземлен фонд за срок от една стопанска година за землища: гр. Плевен, с. Гривица, с. Бохот, с. Беглеж

604