Търгове за отдаване под наем на части от имоти публична общинска в Детски градини и училища

816

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН
 

    На основание чл. 44 ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7  от ЗОС, чл.14, чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т.1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решение № 266/30.07.2020г. на Общински съвет – Плевен

 

О Б Я В Я В А

 

 1.  Да организира и проведе публичен търг с тайно надаване, чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга, за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на част от имот публична общинска собственост, както следва:

-  Физкултурен салон в ДГ „Щастливо детство“ Плевен-филиал с площ 30кв.м, за провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Методичен кабинет в ДГ „Щастливо детство“ Плевен-филиал с площ 15кв.м, за провеждане занимания по английски език, при начална месечна цена на час 3,00лв.Депозит за участие 100.00лв.

- Методичен кабинет в ДГ „Щастливо детство“ Плевен с площ 11кв.м, за провеждане занимания по английски език, при начална месечна цена на час 2,40лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Физкултурен салон в ДГ „Слънце“ Плевен с площ 30кв.м, за провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ДГ „Слънце“ Плевен с площ 12кв.м, за провеждане занимания по английски език, при начална месечна цена на час 2,90лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ДГ „Щурче“ Плевен с площ 10кв.м, за провеждане занимания по английски език, при начална месечна цена на час 2,30лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ДГ „Иглика“ Плевен с площ 12кв.м, за провеждане занимания по английски език, при начална месечна цена на час 2,90лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Физкултурен салон в ДГ„Трети март“ Плевен с площ 60кв.м, за провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 13,80лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Физкултурен салон в ДГ „Гергана“ Плевен с площ 30кв.м, за провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Физкултурен салон в ДГ„Първи юни“ Плевен с площ 60кв.м, за провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 13,80лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Физкултурен салон в ДГ „Еделвайс“ Плевен с площ 30кв.м, за провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Физкултурен салон в ОУ „Д-р Петър Берон“ Плевен с площ 30кв.м, за провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Бюфет за закуски в ОУ „Д-р Петър Берон“ Плевен с площ 16кв.м,  при начална месечна цена  110,00лв. Депозит за участие 150.00 лв.

- Физкултурен салон в ДГ „Дружба“ Плевен с площ 30кв.м, за провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Физкултурен салон в НУ „Патриарх Евтимий“ Плевен с площ 30кв.м, за провеждане занимания по айкидо, при начална месечна цена на час 6,90лв. Депозит за участие 100.00 лв.

  2. Търгът ще се проведе в Заседателната зала на Община Плевен, пл. Възраждане 2, ет. 3, на 14.08.2020г. от 13.30 часа.

     3. Оглед на обектите може да се извършва  всеки  работен ден

 4. Цената  на тръжната  документация  е 50.00 /петдесет/лв. без ДДС Тръжната документация се продава всеки работен ден от 9.00ч. на 10.08.2020г., до 15.30ч. на 13.08.2020г., в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен