Търгове за отдаване под наем на части от имоти публична общинска в Детски градини и училища

692

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

  

    На основание чл. 44 ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7  от ЗОС, чл.14, чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т.1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решение № 315/27.08.2020г. на Общински съвет – Плевен

О Б Я В Я В А

 

1.  За организиране и провеждане на публичен търг с тайно надаване, чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга, за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на част от имот публична общинска собственост, както следва:

-   Бюфет за закуски в СУ „П.Яворов“ - Плевен с площ 12 кв.м, при начална месечна цена 65.00 лв. Депозит за участие 150.00 лв.

 -  Бюфет за закуски в ДФСГ „Интелект“ - Плевен с площ 50 кв.м, при начална месечна цена 500.00 лв. Депозит за участие 600.00 лв.

  2. Търгът ще се проведе в Заседателната зала на Община Плевен, пл. Възраждане 2, ет. 3, на 18.09.2020г. от 13.30 часа.

  3. Оглед на обектите може да се извършва  всеки  работен ден

  4. Цената  на тръжната  документация  е 50.00 /петдесет/лв. без ДДС Тръжната документация се продава всеки работен ден от 9.00ч. на 11.09.2020г., до 15.00ч. на 17.09.2020г., в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен