Търгове за отдаване под наем на части от имоти публична общинска в детски градини и училища

371