ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА СТОПАНСКАТА 2020-2021 ГОДИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 37И, АЛ. 14 ОТ ЗСПЗЗ

299