Търгове за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд с НТП- нива и изоставена орна земя за срок от 5 стопански години за землищата на с. Буковлък и с. Ясен

975