Търгове за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд с НТП- ниви, зеленчукови култури и изоставена орна земя за срок от 5 стопански години

271