Язовир Бохот - 4, съставляващ имот № 000212 с площ 52,907 дка по плана на землището на село Бохот

747

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.79, ал.1-4, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен, заявление с вх. № ДИР-549/24.04.2015г. от Емил Боянов Василев и Решение № 1384/26.02.2015 г. на Общински съвет Плевен,

Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ язовир Бохот - 4, съставляващ имот № 000212 с площ 52,907 дка  по плана на землището на село Бохот, Община Плевен, в местността Карабаша, актуван с АОС № 31520/13.12.1999 г. за срок от 10 /десет/ години.

Начална месечна наемна цена в размер на 100,00 /сто лева/ лв. (без ДДС). Депозит за участие в търга – 350,00 /триста и петдесет лева/ лв.

      Публичният търг ще се проведе на 29.05.2015 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът се внася до 28.05.2015 г. включително, по сметка IBAN  BG 38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF  на Община Плевен в Инвестбанк АД – клон Плевен.

      Тръжна документация да се продава от 15.05.2015 г. до 16,00ч. на 28.05.2015г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 15.05.2015 г. до 17,00 часа на 28.05.2015г.          

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 11.06.2015г. от 14.00 ч. при същите тръжни правила. Тръжна документация да се продава от 01.06.2015г. до 16,00 ч. на 10.06.2015г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 01.06.2015г. до 17,00 часа на 10.06.2015г.

Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.