ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В С. ТОДОРОВО, ОБЩИНА ПЛЕВЕН

914

           

                                                                   З А П О В Е Д

№ РД-10-387/06.04.2020 год.

гр. П Л Е В Е Н

 

            На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с обявеното на територията на Република България извънредно положение и съгласно чл.3, т.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г.,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

  1. Отменям Заповед № РД-10-336/23.03.2020г. на Кмета на Община Плевен.
  2. Настоящата заповед влиза в сила от датата на издаването и.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

            Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Милен Яков – Зам.-кмет на Община Плевен.