Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване

1268

 

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

 

На основание Решение №132 от 03.04.2012 г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот

 

 

На 26.04.2012 г.  – ЧЕТВЪРТЪК от 14.00 ч.:

 

Земеделска земя – частна общинска собственост, представляваща  поземлен имот №027002 с площ 6853 кв.м, находящ се в местността „Торбово”,  землището на с. Дисевица., начин на трайно ползване: изоставена ливада; категория на земята: трета. Първоначална цена – 2500 лева без ДДС, депозит – 250 лева.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов публичен търг за имота ще се проведе на 10.05.2012 г. от 14:00 ч. при същите условия.

 

ПУБЛИЧНИЯТ ТЪРГ ще се проведе в Актовата зала на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 12.04.2012 г. до 12.00 ч. на 25.04.2012 г. в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ се представят в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 25.04.2012 г.

При провеждане на НОВ ПУБЛИЧЕН търг, тръжна документация за него ще се закупува от 02.05.2012 г. до 12.00 ч. на 09.05.2012 г. в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 09.05.2012 г.

Телефон за контакти:

Отдел “Управление на собствеността”: (064) 881-310