Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване - 31.07.2012

1155

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

 На основание Решение № 220/28.06.2012 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински недвижим имот:

 

На 31.07.2012 г.  – ВТОРНИК

от 14.00 ч.:

Поземлен имот №000202 с площ 5076 кв.м. – земеделска земя, находяща се в местността „Азманското”, землището на с. Ясен, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: трета. Първоначална цена на имота 50 000 лв. без ДДС и депозит за участие 5000 лв.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов публичен търг за имота ще се проведе на 14.08.2012 г. в същия час и при същите условия.

 

ПУБЛИЧНИЯТ ТЪРГ ще се проведе в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 18.07.2012 г. до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ търга, в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ се представят в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16:00 ч. на работния ден, предхождащ търга.

При провеждане на НОВ ПУБЛИЧЕН търг, тръжна документация ще се закупува от 06.08.2012 г. до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ търга, в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16:00 ч. на работния ден, предхождащ търга.

 

Телефони за контакти: отдел “Управление на собствеността”: (064) 881-310