Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване

1269

  ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

 

На основание Решения №№025/28.12.2011 г., 029/28.12.2011 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба на недвижими имоти, както следва:

 

На 31.01.2012 г. - ВТОРНИК

1. от 14.00 ч. – продажба на урегулиран поземлен имот за жилищно строителство – УПИ ІХ, кв.46 по плана на с.Брестовец, община Плевен, с площ 570 кв.м., първоначална цена 16 000 лв. и депозит за участие 1 600  лв.

2. от 15.00 ч. - продажба на земеделска земя в землището на с.Ясен, м. “Азманското” – имот № 000095 с площ 11 789 кв.м., с начин на трайно ползване: пустееща необработваема земя, категория на земята: трета, при първоначална цена 6 000 лв. и депозит за участие 600  лв.

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на Община Плевен - първия етаж, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 20.01.2012 г. до 12.00 ч. на 30.01.2012 г., в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 30.01.2012 г.

При провеждане на НОВИ ПУБЛИЧНИ търгове, тръжна документация за тях ще се закупува от 06.02.2012 г. до 12.00 ч. на 13.02.2012 г., в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търга ще се представят в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 13.02.2012 г.

 

 

Телефони за контакти:

Отдел “Управление на собствеността”: (064)  881-310