Община плевен обявява публични търгове с тайно наддаване 18.09.2012 г.

1233

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

 

На основание Решения № 247 и № 250/26.07.2012 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински недвижими имоти:

 

На 18.09.2012 г.  – ВТОРНИК

 

от 14.00 ч.:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56722.659.125.2.1 – “Клинична лаборатория”, разположен на втория етаж от масивна триетажна сграда със застроена площ на етажа 107.10 кв.м, заедно със съответната ид.ч. от общите части и общите помещения на сградата и от правото на строеж в УПИ ІV, кв.304, град Плевен, ул. “Панега” № 28а (до ДКЦ-ІІ), с първоначална цена 66 000 лв. и депозит за участие 6 600 лв.

 

от 15.00 ч.:

Поземлен имот № 56722.260.623 – земеделска земя с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение ІІІ категория, землището на град Плевен, м. Табакова чешма, с площ 3 493 кв.м., с първоначална цена 10 000 лв. и депозит за участие 1 000 лв.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нови публични търгове за тези имоти ще се проведат на 09.10.2012 г. в същия час и при същите условия.

  

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 03.09.2012 г. до 12.00 ч. на 17.09.2012 г. в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 17.09.2012 г.

При провеждане на НОВИ ПУБЛИЧНИ търгове, тръжна документация за тях ще се закупува от 24.09.2012 г. до 12.00 ч. на 08.10.2012 г. в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 08.10.2012 г.

 

Телефони за контакти: отдел “Управление на собствеността”: (064) 881-324 и 881-310