Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване - 28.11.12 г.

2160

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

На основание Решение №299/25.10.2012 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на 32 броя общински недвижими имоти, находящи се в землището на с. Къшин с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива както следва:

 

На 28.11.2012 г.  – СРЯДА

от 14:00 ч.:

Поземлен имот №

Местност

НТП

Категория

 

АОС №

Площ     дка

Начална цена

Депозит за участие

1

000017

Над село

нива

ІІІ

37903

1,355

717,00

71,70

2

000024

Лозята

нива

ІІІ

37904

0,239

126,00

12,60

3

000044

Къшински дол

нива

ІІІ

37905

0,694

367,00

36,70

4

000045

На върха

нива

ІІІ

35736

1,071

566,00

56,60

5

015001

Комудара

нива

37906

5,021

2429,00

242,90

6

019009

Комудара

нива

ІІІ

37907

1,241

656,00

65,60

7

020009

Комудара

нива

37908

0,999

483,00

48,30

8

020012

Комудара

нива

32008

5,374

2610,00

261,10

9

021018

Кокорковец

нива

37909

2,000

951,00

95,10

10

022009

Трапа

нива

37910

12,003

7504,00

750,40

11

022029

Трапа

нива

37911

17,812

11136,00

1136,00

12

023020

Койбари

нива

ІІІ

37912

23,859

16701,00

1670,10

13

023024

Койбари

нива

ІІІ

37926 

7,090

4115,00

411,50

14

024004

Койбари

нива

37927 

4,000

1935,00

193,50

15

024010

Койбари

нива

37928 

2,907

1367,00

136,70

16

026025

Патов дол

нива

ІІІ

37929 

3,297

1911,00

191,10

17

026028

Патов дол

нива

ІІІ

37930 

11,644

7775,00

777,50

18

026037

Патов дол

нива

ІІІ

37931 

1,508

856,00

85,60

19

026040

Патов дол

нива

ІІІ

37932 

1,000

558,00

55,80

20

026043

Патов дол

нива

ІІІ

37933 

0,636

340,00

34,00

21

028033

Червенков дол

нива

ІІІ

37934 

0,554

293,00

29,30

22

029017

Върбата

нива

ІІІ

37935 

1,666

917,00

91,70

23

035018

Тръпката

нива

ІІІ

37944 

0,995

548,00

54,80

24

037008

Мъжинец

нива

Х

37945 

1,608

460,00

46,00

25

038016

Кривополеца

нива

ІІІ

37946 

2,997

1672,00

167,20

26

040025

Атемовото

нива

V

37947 

1,500

768,00

76,80

27

046004

Каменец

нива

ІV

37948 

5,003

2549,00

254,90

28

046028

Каменец

нива

ІV

37949 

1,599

815,00

81,50

29

047001

Къшински дол

нива

ІV

37950 

2,680

1366,00

136,60

30

047026

Къшински дол

нива

ІV

37951 

1,646

839,00

83,90

31

053006

Кривополеца

нива

ІІІ

37952 

59,540

47632,00

4763,20

32

054017

Каменец

нива

ІV

37953 

1,499

764,00

76,40

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за обявените за продажба чрез публичен търг земеделски имоти на 28.11.2012 г., нови публични търгове за тези имоти ще се проведат на 12.12.2012 г. в същия час и при същите условия.

 

ПУБЛИЧНИЯТ ТЪРГ ще се проведе в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 15.11.2012 г. до 12.00 ч. на 27.11.2012 г., в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4. За всеки конкретен имот се закупува отделна тръжна документация.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЯ ТЪРГ се представят в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4, до 16.00 ч. на 27.11.2012 г.

При провеждане на НОВ ПУБЛИЧЕН търг, тръжна документация за тях ще се закупува от 03.12.2012 г. до 12.00 ч. на 11.12.2012 г., в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят до 16.00 ч. на 11.12.2012 г.

Телефони за контакти: отдел “Управление на собствеността”: (064) 881-324 и 881-310