Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти

1829

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения 535/30.03.2017 г. и 590/30.05.2017 г. на Общински съвет Плевен,

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване,

чрез предварително представяне на предложенията,

за продажба на общински недвижими имоти:

 

На 12.07.2017 г. – СРЯДА 

от 14.00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.651.601, с площ 13484 кв.м –УПИ I – 651.601, кв. 603а, отреден за производствена и складова дейност, находящ се в град Плевен, Западна индустриална зона, при първоначална цена 270 000 лв. без ДДС и депозит за участие 27 000 лв.

от 15.00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ IIІ-66, кв.13 по плана на с. Буковлък с площ 740 кв.м, при първоначална цена 5300 лв. без ДДС и депозит за участие 530 лв.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг ще се проведе на 26.07.2017 г. в същия час и при същите условия.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 26.06.2017 г. до 12.00 ч. на работния ден, предхождащ търга, в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на работния ден, предхождащ търга.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 13.07.2017 г до 12.00 ч. на работния ден, предхождащ търга, в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на работния ден, предхождащ търга.

 

Телефони за контакти: отдел “Управление на собствеността”: (064) 881-324 и 881-310