Публичен търг за продажба на недвижим имот в гр. Славяново

1523

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решение  № 756 от 26.10.2017 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот както следва:

 

На 28.11.2017 г. –  ВТОРНИК

от 14.00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в гр.Славяново, община Плевен - УПИ ХХІ, кв.88, с площ 735 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 6 500 /шест хиляди и петстотин/ лв. без ДДС и депозит за участие в търга в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лв.

ПУБЛИЧНИЯТ ТЪРГ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 15.11.2017 г. до 12.00 ч. на 27.11.2017 г. в Центъра за административно обслужване, гр. Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 27.11.2017 г.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 12.12.2017 г. в същия час и при същите условия.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ тръжна документация ще се закупува от 29.11.2017 г. до 12.00 ч. на 11.12.2017 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 11.12.2017г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310