Публичен търг за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Мечка

1377

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

 

На основание Решения  №  1105/26.09.2018г., 1126 и 1127/25.10.2018г. на Общински съвет Плевен,

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти

 

Публичните търгове ще се проведАТ на 27.11.2018г. – ВТОРНИК

 

от 14.00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в село Мечка, община Плевен - УПИ І-321, кв. 50, с площ 1 185 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 3 000 лв. и депозит за участие 300 лв.

 

от 14.30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в град Плевен, ул. „Стоян Михайловски” № 134 с идентификатор 56722.661.302 - УПИ ХVІІ-9028, кв. 22, с площ 343 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 32 000 лв. и депозит за участие 3 200 лв.

 

от 15.00 ч:

Ателиета - 4 бр. самостоятелни обекти, разположени на VІІ (тавански) етаж в жилищна сграда, находяща се в град Плевен, ул. „Георги Кочев” № 13, с  идентификатори, застроена площ (ЗП), първоначална цена и депозит за участие в търга, както следва:

  • Ателие № 1, вх.А, ет.VІІ - 56722.661.9.10.18 със ЗП - 51.81 кв.м, при първоначална цена 31 500 лв. и депозит за участие – 3 150 лв.
  • Ателие № 2, вх.А, ет.VІІ - 56722.661.9.10.19 със ЗП - 67.66 кв.м, при първоначална цена 41 000 лв. и депозит за участие 4 100 лв.
  • Ателие № 3, вх.А, ет.VІІ - 56722.661.9.10.20 със ЗП - 80.50 кв.м, при първоначална цена 48 000 лв. и депозит за участие 4 800 лв.
  • Ателие № 5, вх.Б, ет.VІІ - 56722.661.9.9.23 със ЗП - 78.30 кв.м, при първоначална цена 47 000 лв. и депозит за участие 4 700 лв.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг за тези имоти ще се проведе на 18.12.2018г. в същия час и при същите условия.

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС. АТЕЛИЕТАТА са освободена от ДДС доставка.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 12.11.2018г. до 12.00 ч. на 26.11.2018г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 26.11.2018г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 28.11.2018г. до 12.00 ч. на 17.12.2018г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 17.12.2018г.

ОГЛЕД НА АТЕЛИЕТАТА ще бъде осигурен в рамките на работния ден, след предварителна заявка на тел. 064 881 324.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310